Herroepingsrecht

1.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. MeCare hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal MeCare de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. MeCare betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht) 
  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht) 
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

 

1.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan MeCare meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

  • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen. 
  • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.
  • Naam en adres van de Consument
  • Handtekening van de Consument

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar MeCare, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft MeCare het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. MeCare is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

De Consument die wenst zijn herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van een geleverd Product, is verplicht om dit ongeopend en niet beschadigd op eigen kosten terug te sturen naar de hoofdzetel van MeCare, in perfecte staat en met volledige en getrouwe invulling van het herroepingsformulier.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. MeCare verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 


 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Met dit modelformulier helpen we jou op eenvoudige wijze gebruik te maken van jouw herroepingsrecht. Hou rekening met het feit dat herroeping niet in alle gevallen mogelijk is en dat jij als koper aansprakelijk blijft voor substantiële waardeverminderingen aan de producten. Dit formulier dus alleen terugsturen als je de overeenkomst wil herroepen.

Gericht aan:

          MeCare – Apotheek Meeusen
          Oostmalseweg 102a
          B- 2340 Beerse

          Ondernemingsnummer(BTW-BE) 0475.582.387
          E-mail: info@mecare.be

Contactgegevens consument (hierna “ik”):

          Naam en voornaam:

          Straat – huisnummer:

          Gemeente:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 


 


 


 


 


 

Deze goederen en/of diensten werden besteld op …./…./……, en Ontvangen op …./…./……

Met ordernummer ………….

Met factuurnummer …………

Ik verklaar dit formulier op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige wijze te hebben ingevuld.

 

 

 

 

 

Handtekening van consument(en) (**)                                                           Datum …./…./……

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. (**) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

Versie maart 2016